BỔ NHIỆM

CÔNG TY TNHH GD THIÊN AN

Số: 01/2022/QĐBN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…..***…..

Tân Phú, ngày 18 tháng 07 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC THIÊN AN

V/v: Bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Công ty

 • Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH GD Thiên An;
 • Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh.
 • Xét năng lực và phẩm chất ông NGUYỄN ANH TUẤN;

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bổ nhiệm:

Họ và tên: NGUYỄN ANH TUẤN              Giới tính: Nam.

Sinh ngày: 08/02/1997                                 Dân tộc: Kinh         Quốc tịch: Việt Nam

CMND/Hộ chiếu số: 052097015003.

Địa chỉ thường trú: Đập Đá – An Nhơn – Bình Định.

Địa chỉ hiện tại: 134 Thống Nhất – Tân Thành – Tân Phú – TP. Hồ Chí Minh.

Giữ chức vụ: Giám đốc chi nhánh quận Gò Vấp.

 

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ:

Giám đốc chi nhánh là người đại diện theo pháp luật của Công ty; và là người tổ chức điều hành hoạt động của chi nhánh Công ty theo quyết định của Tổng giám đốc Công ty và theo luật hiện hành.

Giám đốc chi nhánh chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

 1. Giám đốc chi nhánh có các quyền sau:
 • Tổ chức thực hiện các chương trình dạy học theo đúng yêu cầu của công ty.
 • Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc giảng dạy hằng ngày của công ty thuộc chi nhánh quận Gò Vấp.
 • Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy của chi nhánh quận Gò Vấp.
 • Tuyển dụng lao động.
 • Kiến nghị phương án xử lý lỗ trong hoạt động của chi nhánh.
 • Ban hành quy chế quản lý nội bộ chi nhánh.
 1. Giám đốc chi nhánh có các nghĩa vụ sau đây:
 • Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, mẫn cán. Vì lợi ích chung hợp pháp của Công ty.
 • Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của Công ty để thu lợi riêng cho bản thân, cho người khác.
 • Đảm bảo an toàn cho học sinh trong phạm vi mình quản lí.
 • Không được nhận học sinh dạy ngoài luồng và thu tiền riêng. (Nếu vi phạm sẽ bị xử lí theo luật định.)
 • Không được tách ra hoạt động riêng.

Điều 3: Ông NGUYỄN ANH TUẤN và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

Tân Phú, ngày 18 tháng 07 năm 2022

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

PHAN THỊ MỸ HUỆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY TNHH GD THIÊN AN

Số: 02/2022/QĐBN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…..***…..

Tân Phú, ngày 18 tháng 07 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC THIÊN AN

V/v: Bổ nhiệm QUẢN LÝ NHÂN SỰ của chi nhánh

 • Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH GD Thiên An;
 • Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh.
 • Xét năng lực và phẩm chất ông BÙI VĂN HOANH;

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bổ nhiệm:

Họ và tên: BÙI VĂN HOANH                    Giới tính: Nam.

Sinh ngày: 26/03/1969                                 Dân tộc: Kinh         Quốc tịch: Việt Nam

CMND/Hộ chiếu số: 080069010015.

Địa chỉ thường trú: A08.02 Chung cư DREAM HOME 2, Đs 14, GV, TPHCM.

Giữ chức vụ: Quản lý nhân sự, chi tiêu của chi nhánh quận Gò Vấp.

 1. Ông Bùi Văn Hoanh có các quyền sau:
 • Tổ chức thực hiện các chương trình dạy học theo đúng yêu cầu của công ty.
 • Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc giảng dạy hằng ngày của công ty thuộc chi nhánh quận Gò Vấp.
 • Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy của chi nhánh quận Gò Vấp, trong phạm vi mình quản lí.
 • Tuyển dụng lao động.
 • Kiến nghị phương án xử lý lỗ trong hoạt động của chi nhánh.
 • Góp ý về quy chế quản lý nội bộ chi nhánh.
 1. Ông Bùi Văn Hoanh có các nghĩa vụ sau đây:
 • Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, mẫn cán. Vì lợi ích chung hợp pháp của Công ty.
 • Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của Công ty để thu lợi riêng cho bản thân, cho người khác.
 • Đảm bảo an toàn cho học sinh trong phạm vi mình quản lí.
 • Không được nhận học sinh dạy ngoài luồng và thu tiền riêng. (Nếu vi phạm sẽ bị xử lí theo luật định.)
 • Không được tách ra hoạt động riêng.

Điều 3: Ông BÙI VĂN HOANH và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

Tân Phú, ngày 18 tháng 07 năm 2022

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

PHAN THỊ MỸ HUỆ