Chuẩn bị vào lớp 1

Đ𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒐̀𝒏 𝒅𝒂̀𝒊, 𝒄𝒉𝒖̛̃ 𝒄𝒉𝒖̛𝒂 𝒏𝒈𝒂𝒚 𝑪𝒐̂ – 𝒕𝒓𝒐̀ 𝒍𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝒄𝒉𝒖̛̃ 𝒎𝒐̂̃𝒊 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝒄𝒖̃𝒏𝒈 𝒏𝒆̂𝒏. Nét chữ thể hiện tính nết của con người. Chữ đẹp không phải là sẵn…